Planiranje i organizacija obuka jedno je  od osnovnih zaduženja zaposlenih u ljudskim resursima i najčešće obuhvata izbor obuka koje su već u ponudi, a ređe samostalno kreiranje i realizaciju. Ovo nije jednostavan zadatak jednog trening menadžera – nije lako napraviti dobar izbor u sada već velikoj ponudi treninga, obuka i seminara, a još je teže kreirati i realizovati uspešnu obuku.

Ipak, bez obzira da li se vrši izbor u velikoj ponudi treninga ili samostalno kreirate obuke, postoji nekoliko bitnih tačaka koje bi trebalo da imate na umu.

Vodite računa o potrebama kompanije

Često je lako definisati potrebe kompanije, ali iskustvo govori da se sadržaji naizgled različitih seminara i treninga u izvesnoj meri preklapaju. Stoga dobro proučite sadržaj treninga u ponudi i ostvarite kontakt sa realizatorima. Uspešna komunikacija sa autorima i realizatorima treninga omogućuje da sama obuka bude u najvećoj mogućoj meri prilagođena potrebama vaše kompanije.

Vodite računa o potrebama zaposlenih

Među zaposlenima na istim pozicijama, postoje velike razlike u prethodnom iskustvu, znanjima i veštinama, pa tako i u oblasti koja zahteva usavršavanje. Zato je često neophodno pre izbora ili kreiranja obuke upoznati se i sa specifičnim potrebama učesnika, bilo anketiranjem, organizovanjem različitih fokus grupa ili analizom radnih mesta i uvidom u dokumentaciju zaposlenih.

Obratite pažnju na ciljeve obuke

Pri definisanju ciljeva, najčešće korišćeni kriterijum je da li zadovoljavaju SMART matricu, odnosno da li su konkretno određeni, merljivi, jasni, realno dostižni i uvremenjeni.

Pored toga, precizno i dobro definisani ciljevi nisu samo osnov za kreiranje treninga, već i za njegovu evaluaciju. Time se, osim efikasnosti u radu, obezbeđuje i efektivnost obuke.

Obratite pažnju na izbor metoda

Bilo da sami kreirate obuke ili vršite izbor, preporuka je da se opredelite za interaktivne obuke, pogotovo ako se radi o obukama koje su celodnevne, dvodnevne ili dugotrajne. Ovakav tip obuka osigurava zainteresovanost učesnika, povećava motivaciju i, što je najvažnije, omogućava proveru usvajanja novih znanja i veština.

Takođe, obratite pažnju na raspored celina učenja – dugotrajne sesije, pogotovo predavačkog tipa, usporavaju učenje i smanjuju motivisanost.

Pripremite sredstva učenja

Čak i ako obuku izvodi eksterni trener, proverite da li su osigurana adekvatna audio-vizuelna sredstva učenja, kao i pisani materijali. Pitanje njihovog kvaliteta je nešto što zahteva mnogo veći prostor, ali bitno je da postoje, kao i da su obezbeđeni tehnički uslovi za sprovođenje obuke.

Definišite satnicu i dostavite je učesnicima

Ovim se, pored informisanosti učesnika o samoj obuci, obezbeđuje i njihova motivisanost. Naime, prethodna dostupnost informacija o obuci doprinosi zainteresovanosti učesnika za određene segmente obuke, ali i omogućava im da planiraju svoje vreme. Time, bilo da ste realizator ili organizator obuke, pokazujete da su vam važne potrebe učesnika, što će uticati na njihovu kooperativnost i aktivnost u toku samog treninga.

Vodite računa o mišljenju učesnika

Uzmite u obzir povratne informacije koje dobijate od učesnika. Ako ste autor ili realizator obuke, ovo će vam pomoći da unapredite vlastiti rad i kvalitet proizvoda, odnosno treninga. Ukoliko ste organizator obuke, ova informacija vam je bitna za dalji proces edukacije zaposlenih, njegov kvalitet i usaglašenost sa potrebama i kompanije i učesnika. Konačno, ako klijenti, odnosno zaposleni uvide da su njihove ideje, komentari i potrebe uvaženi, biće spremniji i motivisaniji da učestvuju u narednim obukama i manje skloni da ih smatraju nametnutim od strane kompanije.

 

  Tekst Tijane Papić, konsultant za obuke i razvoj MojaObuka DOO iz marta 2018. godine. Tekst je originalno objavljen na: http://www.ekonomski.net/uspesna-obuka-od-ideje-do-realizacije.html

*Tijana Papić i Brankica Ristić vode dvodnevnu radionicu Veštine kreiranja i vođenja obuka.